17. mai 2021

I år var det Sylfest Lomheim som heldt minnetala for Jørgen Løvland i Wergelandsparken. I lett regn var det godt og spreidd oppmøte. Postorkesteret spelte før og etter tala. Sylfest la særleg vekt dei mindre kjende sidene med Løvland, ikkje minst familietilknytinga til byen og distriktet. Han var arkitekten bak rettskrivingsreforma i 1917, som freista å samla dei to norske språka. Fornorskinga av bynamna var eit anna prosjekt, som diverre berre lukkast med Oslo i 1920. Og så sat han som leiar av Nobelkomitéen i 20 år og fekk kjøpt det staslege bygget i Drammensvegen, kor dei framleis held til.

I år er det òg 50-års jubileum for den offisielle opninga av Mållagsbygget. Dette vil me markera seinare når smittesituasjonen tillèt det.

Ronny Rognhaugen, 20. mai 2021.

Lagssending 03 / 2021 frå Noregs Mållag

Til lukke med den nynorske grunnlovsdagen 6. mai! (2014)   

Status om opplæringslova

Det siste me har høyrt, er at lova vert send på høyring på seinsumaren.

13 000 betalande medlemer

For fyrste gong har over 13 000 medlemer betalt medlemspengar så tidleg som i mai. Hugs at medlemstalet dykkar i år påverkar kor mange utsendingar de har rett på til det viktige landsmøtet til neste år. Førre betalingspåminning hadde forfall 2. mai, og oppdaterte medlemslister kjem snart.

Medlemsvekst våren 2021

Nye medlemmar strøymer til Mållaget i Kristiansand. No har me 136 betalande medlemmar. Med to utmelde sidan årsskiftet tydar dette at me har fått sju nye. Det er veldig bra. Rekorden ved årsslutt er 144 frå 1988, og eg er ikkje overtydd om at kontrollen med betaling var like god då.

Ronny Rognhaugen, 7. mai 2021.

Lagssending 02 / 2021 frå Noregs Mållag

Gode lokal- og fylkeslagsfolk

Møtebok Landsmøtet 2020

Jamfør føresegnene våre får laga tilsendt møteboka for landsmøtet 2020. Ho kjem berre elektronisk. Sei frå om de ynskjer ho på papir. Me orsakar at ho kjem noko seint. Klikk her for å lese og/eller laste ned møteboka.

Landsmøte 2022

Styret har vedteke at landsmøtet 2022 vert utvida med éin dag. Møtet tek til om morgonen fredag 1. april og varer til sundag 3. april. Vi legg såleis opp til å samlast på landsmøtehotellet frå torsdag kveld. For å gjere reisa så enkel som mogeleg, vert staden Scandic Oslo Airport, på Gardermoen. Grunna utsetjinga av vedtak om nytt prinsipprogram i fjor, skal både nytt arbeidsprogram og nytt prinsipprogram vedtakast på neste års landsmøte. Skriv det opp i kalenderen!

Årsmøtet utsett inntil vidare

Styret utset årsmøtet for Mållaget i Kristiansand inntil gjennomføringa kan skje på vanleg vis. Viktige strategiske val for framtida til laget, gjer at det etter vårt syn er forsvarleg å avvika frå kravet i §4, om at årsmøtet må gjennomførast innan utgangen av mars. Utsetjinga skjer etter tilråding frå valnemnda. Slik smittesituasjonen er no, er det ein risiko for at årsmøtet ikkje kan gjennomførast før sumaren.

Ronny Rognhaugen, 26. februar 2021. 

Verveaksjonen 2020

Noregs Mållag (NM) klarte målet sitt for verveaksjonen 2020. No er me 14 104 medlemmar. Mållaget i Kristiansand fekk 14 nye medlemmar i fjor og no er me 131. Det gav oss delt 10. plass i vervetevlinga til NM. Takk for innsatsen til alle som har vore med på rekrutteringa, som har gitt oss det høgste medlemstalet sidan 1990! Ei bokpakke i premie er på veg.

Ronny Rognhaugen, 12. januar 2021.

Twitternovelle VGS 2020 

Dette er andre året Mållaget gjennomfører denne skrivetevlinga. I år kom det inn 66 tekstar frå elevar i dei vidaregåande skulane i Kristiansand og Vennesla. Temaet i år var «løgn» og fristen for innsending var 19. desember. Vinnarane i år er Åge Andre Aaser, 3STPBB Kvadraturen, Kristian Solum, 3STC Tangen og Nora Kjetså, Kvadraturen. Me gratulerer vinnarane og takkar for alle bidrag. Ny tevling utlysast i november.

Ronny Rognhaugen, 11. januar 2021.