MÅLLAGET I KRISTIANSAND

Midt i byen sidan 1900

Styret utset årsmøtet for Mållaget i Kristiansand inntil gjennomføringa kan skje på vanleg vis. Viktige strategiske val for framtida til laget, gjer at det etter vårt syn er forsvarleg å avvika frå kravet i §4, om at årsmøtet må gjennomførast innan utgangen av mars. Utsetjinga skjer etter tilråding frå valnemnda. Slik smittesituasjonen er no, er det ein risiko for at årsmøtet ikkje kan gjennomførast før sumaren. Sjå vedlegg for årsmelding og revidert rekneskap for 2020.

Pga. smitterestriksjonar vert det inntil vidare ikkje medlemsmøte i 2021. 


For aktuelle saker frå Noregs Mållag sjå her